dzisiaj jest: 7 grudnia 2022. imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
 
GOSPODARKA ODPADAMI
Zmiana numeru konta bankowego i inne infopramacje

Od dnia 01 września 2013 ulega zmianie numer rachunku bankowego na który można uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Nowy numer konta bankowego

 

73 9639 0009 2002 0050 0122 0031

 

BS Tomaszów Lubelski o/Krasnobród

 

Opłatę będzie można także wpłacić u sołtysów

Przypominamy, 

że worki z odpadami powinny być wystawione w dniu wywozu najpóźniej przed godziną 7:30.

Reklamacje związane z wykonaniem usługi odbioru odpadów przez firmę  Ecler (np. nieodebranie odpadów zgodnie z harmonogramem) należy niezwłocznie zgłosić do Urzędu gminy telefonicznie pod nr.  84 618 77 11, 84 618 61 02

INFORMACJA dot. Zasady zbiórki odpadów na terenie gminy Adamów

Zasady zbiórki odpadów obowiązujące na terenie Gminy Adamów:

 • Pojemniki i worki powinny być wystawione przed posesję w dniu wywozu podanym
  w harmonogramie. Kosze nie wystawione nie będą zabierane i nie będzie to podstawą do reklamacji. Dopuszcza się ustawianie pojemników blisko granicy posesji, pod warunkiem , że jest do nich bezpośredni dostęp.

 • Segregacja powinna być przeprowadzona w sposób właściwy; zabrania się wrzucania do koszy na zmieszane odpady komunalne odpadów podlegających segregacji (tj. plastik, metal, szkło, opakowania wielomateriałowe (po sokach, mleku), papieru, tektury, odpadów zielonych, baterii, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lekarstw). W przypadku gdy w koszach będą znajdować się w/w odpady, firma wywożąca odpady ma obowiązek zgłoszenia tego do Urzędu Gminy, który naliczy wyższą opłatę.

 • Worki na odpady segregowane będą odbierane tylko, gdy będą zapełnione. Worki niepełne, bądź
  z zawartością odpadów, których nie można wrzucać do danego worka – będą pozostawione do ponownego przesegregowania lub dopełnienia.

 • Odpady selektywne będą odbierane w dniu wywozu nieczystości oddzielnym samochodem. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane i remontowe – wg harmonogramu. W miesiącach zimowych osoby zainteresowane będą wyposażane w worki na popiół wielokrotnego użytku.

 • W miesiącach zimowych w czasie dużych opadów śniegu i braku przejezdności dróg, odpady zostaną odebrane w najbliższy możliwy dzień roboczy, po zapewnieniu dojazdu przez służby porządkowe.

 • Zmiany w harmonogramie oraz nowe harmonogramy będą ogłaszane miesiąc przed ich wprowadzeniem.

 

  SPRZEDAŻ POJEMNIKÓW: Jest możliwość zakupu pojemników nowych lub używanych – gotówka lub rozłożenie na raty. Zamówienie na kosze prosimy składać telefonicznie u Wykonawcy (Firma ECLER – 84 66 50 082/ 504 245 136). W przypadku braku kosza , odpady będą odbierane z czarnych worków, dostarczonych przez Wykonawcę.
   

INFORMACJE O NOWYM SYSTEMIE

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 1 lipca 2013 roku na gminy został nałożony obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Co to oznacza dla mieszkańca?

Od 1 lipca 2013 roku Gmina Adamów przejmie obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną na konto gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierać będzie przedsiębiorca wybrany w drodze przetargu.

Stawki opłat za odpady komunalne

Rada Gminy Adamów uchwaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, zróżnicowaną w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość, w miesięcznej wysokości:

właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują prowadzenie selektywnej (segregowanej) zbiórki odpadów na nieruchomości zapłacą niższą, miesięczną stawkę, tj.:

 • 1) gospodarstwa domowe 1 osobowe: 7 zł

  2) gospodarstwa domowe 2 - 3 osobowe: 15 zł

  3) gospodarstwa domowe 4 - 5 osobowe: 20 zł

  4) gospodarstwa domowe 6 i więcej osób: 25 zł

►właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarują zbiórki selektywnej lub zadeklarują selektywną zbiórkę a nie będą prowadzić segregacji, zapłacą wyższe stawki miesięczne:

 

1) gospodarstwa domowe 1 osobowe: 11 zł

 

2) gospodarstwa domowe 2 - 3 osobowe: 23 zł

 

3) gospodarstwa domowe 4 - 5 osobowe: 30 zł

 

4) gospodarstwa domowe 6 i więcej osób: 38 zł.

 

Na potrzeby właściwego określenia stawki opłaty przez gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się. Osoby samotne oraz mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie, tworzą odrębne jednoosobowe gospodarstwa domowe.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Adamów, deklarację składają w Urzędzie Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 – 442 Adamów.

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie do 31 maja 2013 r.

 W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy Adamów nową deklarację w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w pokoju nr 13 tut. Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.adamow.bip.gmina.pl


Selektywne zbieranie odpadów

Selektywne zbieranie odpadów na nieruchomości polegać będzie na zbieraniu i segregowaniu odpadów oddzielnie: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe (bezbarwne i kolorowe), opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, sokach), odpady ulegające biodegradacji. Należy je zbierać do odpowiednio oznakowanych worków.

Powstające na terenie nieruchomości odpady takie jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone powinny być zbierane selektywnie i przekazane podmiotom uprawnionym do ich zbierania lub przekazane do wyznaczonych punktów zbiórki.

Zmieszane odpady komunalne należy zbierać do pojemników na odpady.

Wszystkie odpady komunalne zbierane na terenie nieruchomości, będą odbierane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Adamów.

 

Zbiórka opłaty za odpady:

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić bez wezwania, miesięcznie, w terminach do 20 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, począwszy od miesiąca lipca 2013 roku, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Adamów:

BS Tomaszów Lubelski O/Krasnobród 10 9639 0009 2002 0050 0122 0001

 

Informacji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi udziela pracownik Urzędu Gminy Adamów - Piotr Nogas tel. 84 6187724 

Wszystkie informacje znajdują się na stronie BIP

 

Wójt Gminy Adamów

 

/-/ Dariusz Szykuła