dzisiaj jest: 7 grudnia 2022. imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
 
OSP
Harmonogram zebrań sprawozdawczych

HARMONOGRAM

WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH NA TERENIE GMINY ADAMÓW W OKRESIE

OD 16 STYCZNIA 2016 R. DO 27 LUTEGO 2016 R.


Lp.

Ochotnicza Straż Pożarna

Data zebrania

Godzina

Miejsce zebrania

1

Szewnia Dolna

16.01.2016 r.

17:00

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Szewni Dolnej

2

Jacnia

23.01.2016 r.

16:00

Świetlica Wiejska

3

Bondyrz

23.01.2016 r.

18:00

Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Bondyrzu

4

Rachodoszcze

30.01.2016 r.

16:00

Remiza OSP

5

Feliksówka

30.01.2016 r.

18:00

Remiza OSP

6

Suchowola-Kolonia

06.02.2016 r.

16:00

Remiza OSP

7

Suchowola

06.02.2016 r.

18:00

Remiza OSP

8

Bliżów

13.02.2016 r.

16:00

Remiza OSP

9

Adamów

13.02.2016 r.

18:00

Remiza OSP

10

Potoczek

27.02.2016 r.

16:00

Centrum Społeczno- Kulturalne w Potoczku


Informacja

W dniu 22 grudnia 2015 roku został zakupiony samochód strażacki - lekki, ratowniczo-gaśniczy
marki Renault Master dla OSP w Feliksówce.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 112 400,00 zł brutto. Gmina Adamów udzieliła dotacji w kwocie
62 400,00 zł natomiast Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie
w kwocie 50 000,00 zł.

Galeria zdjęć:

20151223_100821

20151223_100924

20151223_101231

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu OSP 271.1.2015

 

Zakup samochodu strażackiego – lekkiego, ratowniczo– gaśniczego

Znak sprawy OSP 1.271.2015

 OGŁOSZENIE

OSP w Feliksówce, zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

na zakup samochodu strażackiego – lekkiego, ratowniczo – gaśniczego

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do dokumentacji postępowania przetargowego.

Dostępność dokumentacji przetargowej http://adamow.gmina.pl w zakładce OSP

 

1. Termin składania ofert:18 grudnia 2015 do godz. 11:30

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b 22-442 Adamów pokój Nr 3

3. Forma składania ofert: pisemna zamknięta,

a):złożyć w formie pisemnej (osobiście,) na Formularzu

Oferty w siedzibie Urząd Gminy Adamów, pokój nr: 3 do dnia 18 grudnia 2015 do godz.11:30

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Zapytanie ofertowe na zakup samochodu strażackiego – lekkiego, ratowniczo – gaśniczego

Znak sprawy OSP 271.1.2015”

 4. Termin realizacji zamówienia: 22 grudnia 2015

 5. Warunki udziału w postępowaniu:

Złożenia wszystkich wymaganych załączników tj;

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 2 Warunki udziału w postępowaniu

Parafowany wzór umowy Załącznik Nr 3

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Przy ocenie ofert Zamawiający będzie   się kierował następującym kryterium:

Cena brutto – 100%.

Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w ofercie. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

 Cena najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów =  ----------------------------------------------- x 100%

Cena oferty badanej

przy czym 1% = 1 pkt.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium ustalonego w pkt 3.

 

7. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są, w siedzibie Zamawiającego Feliksówka 38, 22-442 Adamów, kontakt Adam Komisarczuk Tel.796364058,E-mail osp_feliksowka@adamow.gmina.pl

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 4/15 z dnia 13 grudnia 2015 r.

Zamawiający zawsze dopuszcza zapisy Kodeksu Cywilnego.

Naczelnik V-ce PREZES OSP w Feliksówce
/-/ Stanisław Palonka

 

PRZETARG na dostawę samochodu ratowniczo gaśniczego

 

 

 

Adamów, 2013-10-30

 

OSP.I.271.1.2013

 

Wg. rozdzielnika

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

dot.: DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POZARNEJ W POTOCZKU

 

 

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

 

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), adres wykonawcy

 

P.W. BIBMOT BIK Sp. J

 

Drzewieckiego 1, 30-300 Mielec

 

 

 

Uzasadnienie wyboru: Złożona oferta w stopniu najwyższym odpowiada zamawiającemu – cenność złożonych ofert ja 100 % cena brutto. Złożona oferta jest oferta ważną, odpowiada zapisom SIWZ, spełnia wymagania stawiane w niniejszym postępowaniu przetargowym.

 

 

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie 5 dni od otrzymania niniejszego powiadomienia.

 

 

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

 

I. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

1. P.W. BIBMOT BIK Sp. J, Drzewieckiego 1, 30-300 Mielec

 

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności  po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W toczącym się postępowaniu można odstąpić od podpisania umowy oznaczonym w Art. 94 ust. 1 pkt.2i wyznacza się termin na podpisanie umowy na dzień 4 listopada 2013 w siedzibie Urzędu Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów.

 

Jednocześnie Zamawiając żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr fax wskazany w SWZ dla niniejszego postępowania

 

 

 

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej

 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

 

 

Prezes OSP w Potoczku

/-/ Robert Kolano

 

 

 

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: OSP.I.2711.2013.

Nazwa zadania: DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POZARNEJ W POTOCZKU

 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Gmina Adamów zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego  Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku

Adres zamawiającego  Potoczek 26a

Kod Miejscowość  22-442 Adamów

Telefon:  516948349

Faks:  846186119

adres strony internetowej  adamow.gmina.pl

adres poczty elektronicznej  osp_potoczeka@adamow.gmina.pl

Godziny urzędowania: 8:00-13:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

http//www.adamow.gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego, lub w siedzibie Urzędu Gminy Adamów pok. Nr 8 w godzinach 7:00 do 15:00.

Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Określenie przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  1. Pojazd wraz z wyposażeniem na dzień odbioru muszą posiadać świadectwo dopuszczenia wystawione przez CNBOP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zm.).
  2. Szczegółowy opis parametrów granicznych, zamawiający opisał i podał w załączniku Nr 6, który jest elementem składanej oferty
  3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty foldery, dane techniczne oraz inne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego samochodu.
  4. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  34.14.42.00-0
  5.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
  7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanawiania dynamicznego

systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez aukcję elektroniczną.

  1. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy

 podwykonawcom.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy w nieprzekraczającym terminie 14 listopada 2013

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

a) spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SIWZ

2) posiadania wiedzy i doświadczenia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał dostawy co najmniej 3 fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł każdy.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.

a) potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SIWZ.

b) potencjał kadrowy

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SIWZ.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SIWZ

b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie składanych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium- zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena brutto – 100%.

2. Ocenie zostanie poddana cena oferty brutto za realizację przedmiotu zamówienia obliczona przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i podana w ofercie.

3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

Cena najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ----------------------------------------------- x 100%

Cena oferty badanej

przy czym 1% = 1 pkt.

4. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach kryterium ustalonego w pkt 3.

Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe zostanie poprawiona przez zamawiającego zgodnie z art. 87 ust.2 pkt 2 Pzp, a w przypadku wystąpienia przesłanki określonej w art. 89 ust.1 pkt 6 Pzp zostanie przez Zamawiającego odrzucona#112

 

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w Siedzibie Urząd Gminy Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów- sekretariat pokój nr 4 - termin składania ofert upływa w dniu 30 października 2013 r. o godz. 10:00

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Ochotnicza Straż Pożarna w Potoczku Potoczek 26a, 22-442 Adamów, oraz opatrzone nazwą zamówienia:

DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POZARNEJ W POTOCZKU

Nie otwierać przed 30 października 2013 r. przed godz. 10:30

3.  Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy.

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty.

5. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi  30 października 2013 r. o godz. 10:30 w budynku Urzędu Gminy Adamów, Sala Narad – pokój Nr 14

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

4. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek wykonawcy

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz , co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające - zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym- zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

 

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP- Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 426966-2013 dnia 21.10.2013 r.

 

 Przezes OSP w Potoczku

/-/ Robert Kolano

 

 Dokumentacja postępowania OSP.I.271.1.2013
ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W ADAMOWIE
 

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP W ADAMOWIE

 

 PREZES - Piotr Szmidt

Wiceprezes - Robert Kolano

Wiceprezes – Jacek Sołtys

Komendant Gminny - Stanisław Palonka

Sekretarz - Maria Szykuła

Skarbnik – Dariusz Zwolak

Członek Prezydium – Antoni Szykuła

Członek – Andrzej Barański

Członek - Stanisław Kański

Członek – Leszek Kostur

Członek - Ryszard Teterycz

Członek - Andrzej Wiśniewski

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Mieczysław Naworol

Wiceprzewodniczący - Zdzisław Gontarz

Sekretarz - Tadeusz Teterycz

   

 

 
Na terenie Gminy Adamów działa 10 jednostek OSP skupiających 355 druhów .

Dwie jednostki OSP Potoczek i OSP Suchowola należą do KSRG .

Posiadamy drużyny Kobiece oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopców i Dziewcząt.


Uzbrojenie jednostek OSP przedstawia się następująco :

ogółem posiadamy 12 samochodów, w tym 3 samochody pożarnicze GBA, 1 samochód pożarniczy GBM, 4 samochody pożarnicze GBL, pozostałe to samochody cywilne typu Lublin. Wszystkie jednostki wyposażone są w podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, dysponują nowymi motopompami.


Inny sprzęt to:

pompy szlamowe, zestawy ratownictwa medycznego, sprzęt ochrony dróg oddechowych, pilarki do betonu, pilarki do drewna, podcinarki, agregaty prądotwórcze i zestawy hydrauliczne.