dzisiaj jest: 8 października 2022. imieniny: Brygida, Pelagia, Marcin
 
Program Gospodarki NIskoemisyjnej
Informacja o działaniach wprowadzających PGN

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy o przystąpieniu przez Gminę Adamów do opracowywania „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015-2020”. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.

Pierwszym etapem opracowywanego Planu jest przygotowanie bazy danych emisji CO2 na terenie gminy. W tym celu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe kierowane do wszystkich mieszkańców gminy, a także podmiotów i przedsiębiorstw. Wypełnienie ankiety jest konieczne do opracowania rzetelnego Planu, który w przyszłości umożliwi Gminie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów, przyczyniających się do poprawy jakości i komfortu życia wszystkich mieszkańców,   w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.  

W związku z powyższym przekażemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą na zdiagnozowanie potrzeb i możliwości Gminy. Jednocześnie informujemy, że dane pozyskane z ankiety służą tylko i wyłącznie do opracowania Planu i nie będą udostępniane ani przetwarzane. 

Podmioty uczestniczące w ankietyzacji są jednocześnie Interesariuszami. Mogą one zgłaszać (planowane do realizacji przez nie w latach 2015-2020) projekty/inicjatywy/przedsięwzięcia, które zostaną uwzględnione w ramach opracowania. Przedsięwzięcia te mają służyć zmniejszeniu zużycia energii finalnej, poprawie efektywności energetycznej oraz zwiększeniu energii pochodzącej z OZE i dotyczyć obszarów objętych ankietyzacją. Zgłoszenie przedsięwzięcia nie stanowi  wiążącego zobowiązania do jego realizacji.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

W sprawie wypełniania ankiet oraz zgłaszania przedsięwzięć przez Interesariuszy prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Adamowie Panem Stanisław Hejzner, Nr tel. 846187715

KARTA INTERESARIUSZA