dzisiaj jest: 30 maja 2023. imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand
 
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Projekt -Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020
Konsultacje społeczne projektu dokumentu

pn. Strategia Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020

Wójt Gminy Adamów przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Gminy Adamów na lata 2015-2020.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 07 września 2015 roku do dnia 28 września 2015 roku.

Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, który wraz z projektem dokumentu znajduje się w plikach do pobrania.

Wypełniony formularz należy złożyć:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów (decyduje data wpływu do Urzędu)
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów (pok. nr 5)
 • lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej Gminy Adamów na temat przedstawionych  propozycji kierunków rozwoju gminy oraz określenia celów strategicznych.

Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi.


Projekt - Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024
Konsultacje społeczne projektu dokumentu

pn. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024

Wójt Gminy Adamów przedstawia do konsultacji społecznych projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie od dnia 07 września 2015 roku do dnia 28 września 2015 roku.

Uwagi prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, który wraz z projektem dokumentu znajduje się w plikach do pobrania.

Wypełniony formularz należy złożyć:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów (decyduje data wpływu do Urzędu)
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów (pok. nr 5)
 • lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej Gminy Adamów na temat przedstawionych  propozycji rozwiązywania problemów społecznych oraz określenia celów strategicznych.

Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi.


Projekt - Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)
 Konsultacje społeczne projektu dokumentu
               pn.
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020
(z perspektywą do 2023 roku)” 

Wójt Gminy Adamów ogłasza konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki rozwoju gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do roku 2020, z możliwością realizacji części przedsięwzięć do 2023 roku. Celem opracowania jest przedstawienie koncepcji działań (inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych) służących poprawie jakości powietrza na terenie gminy.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Adamów z siedzibą Adamów 11b, 22 - 442 Adamów, pok. nr 13 (tel. /84/ 6187724) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.adamow.bip.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.

 

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i wniosków w terminie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 22 stycznia 2016 roku. 

Uwagi i wnioski prosimy zgłaszać na formularzu konsultacji, który wraz z projektem dokumentu znajduje się w plikach do pobrania.

Wypełniony formularz można złożyć:

 • listownie na adres: Urząd Gminy w Adamów, Adamów 11b, 22-442 Adamów (decyduje data wpływu do Urzędu)
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Adamów (pok. nr 5)
 • pocztą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w powyższej sprawie jest Wójt Gminy Adamów.

Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi.

   
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku) - PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 
PGN - po konsultacjach społecznych
Obwieszczenie Wójta Gminy Adamów z dnia 14.04.2016r. o uchwaleniu przez Radę Gminy Adamów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 353) Wójt Gminy Adamów zawiadamia o:
 1. Uchwaleniu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku)”.

 2. Możliwości zapoznania się z uchwałą NR XI/109/16 Rady Gminy Adamów z dnia 30 marca 2016r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Adamów na lata 2015 – 2020 (z perspektywą do 2023 roku), z treścią w/w dokumentu, uzasadnieniem i podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  - w wersji elektronicznej na stronach internetowych www.adamow.gmina.pl oraz www.adamow.bip.gmina.pl w zakładce konsultacje społeczne

  - w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Adamów, Adamów 11b, 22 – 442 Adamów, pok. nr 13, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.00 – 15.00

Uchwała PGN

O przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w roku 2016

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Adamów
z dnia 17 października 2016 roku

 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”
Na podstawie Uchwały Nr III/17/2010 Rady Gminy Adamów z dnia 31.12.2010 r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

ogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

 

 1. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Adamów.
 2. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
 3. Konsultacje odbędą się w okresie od 17 października 2016 r. do 25 października 2016 r. w formie przyjmowania uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji.
 4. Projekt Programu - będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Adamowie www.adamow.gmina.pl; wypełniony formularz można przekazać:
  a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Adamowie, Adamów 11b, 22-442 Adamów,
  b) drogą elektroniczną na adres: poczta@adamow.gmina.pl
  Uwagi i opinie z datą wpływu do urzędu po dniu 25 października 2016 r. nie będą rozpatrywane.
 5. Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Adamów.

 

W załączeniu:

 1. Formularz konsultacji
 2. Projekt Programu


Wójt Gminy Adamów
/-/ Dariusz Szykuła

Wyniki konsultacji społecznych

17 października 2016 roku przedstawiono do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie „Przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.

Konsultacje odbyły się zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr III/17/2010 Rady Gminy Adamów z dnia 31.12.2010 r. w/s określenia szczególnego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienianymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W/w projekt umieszczony został na stronie internetowej Gminy Adamów. Uwagi i opinie można było przesyłać do 25 października 2016 r. W ramach konsultacji wpłynęło jedno pismo od osoby prywatnej. Zmian zaproponowanych w w/w piśmie nie uwzględniono, gdyż miały charakter redakcyjny, nie merytoryczny i nie zmieniały zasadniczej wykładni dokumentu.